Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Středisko volného času Rýmařov zahájí ve školním roce 2020/2021 svoji činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Základní hygienická pravidla stanovena Ministerstvem zdravotnictvím (MZd)

 • Při vstupu do budovy a jednotlivých místností bude prováděna dezinfekce rukou.
 • Do budovy nebudou vpuštěni klienti vykazující příznaky infekčního onemocnění. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které budou projevem sezonní alergie či chronického onemocnění (např. kašel, rýma) bude klient vpuštěn do budovy pouze na základě potvrzení vystavené lékařem.


Obecné informace

 • Od účastníků nebude před prvním vstupem do Střediska volného času Rýmařov vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Nebude omezen počet klientů v jednotlivých kroužcích ani organizován vstup do budovy.
 • Klienti zájmových útvarů a kurzů budou informováni o dodržování hygienických zásad, bude také součástí školení BOZP na prvních hodinách. V zájmových kroužcích a kurzech budou neustále zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny.
 • Prosíme rodiče, aby se ve společných prostorách zdržovali co nejméně.


Hygienická pravidla

 • V klubovnách, sálech jsou umístěny nádoby s dezinfekčními prostředky, na toaletách jsou nádoby s antibakteriálním mýdlem, jednorázové ručníky.
 • Prostory Střediska volného času budou pravidelně a intenzivně větrány.
 • Bude prováděn pravidelný úklid, vysypávání košů a dezinfekce prostor, pomůcek a míst, kterých se dotýká více lidí dle potřeby i několikrát denně.


Středisko volného času v případě podezření na výskyt nákazy covid -19

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude Středisko volného času Rýmařov postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Mzd.

 • Středisko volného času Rýmařov má za povinnost předejít vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinno zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Středisko volného času nemá za povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých členů zájmových útvarů příznaky infekčního onemocnění (jako např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku apod.), ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění bude postupovat následovně:


a) příznaky jsou patrné již při příchodu a je přítomen zákonný zástupce klienta – klient nebude do budovy vpuštěn,
b) příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce klienta – Středisko volného času Rýmařov oznámí tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o bezodkladném vyzvednutí/převzetí/odchodu klienta ze Střediska volného času Rýmařov; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti klienta ve Středisku volného času Rýmařov; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných a současně informování zákonného zástupce klienta s ohledem na bezodkladné vyzvednutí klienta; klient opustí v nejkratším možném čase budovu Střediska volného času Rýmařov. Ve všech uvedených případech Středisko volného času Rýmařov informuje zákonného zástupce, resp. zletilého klienta, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
d) V souladu s doporučením lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 C.
e) V případě pouhého podezření na výskyt covid-19, Středisko volného času Rýmařov samo KHS nekontaktuje.


Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

 • Výskyt onemocnění covid-19 u klienta nebo zaměstnance Střediska volného času Rýmařov: 
  Středisko volného času Rýmařov v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí středisku volného času další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel střediska volného času dozví o výskytu covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
 • Karanténa se bude týkat okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Středisko volného času Rýmařov neprodleně informuje o vzniklé situaci klienty/zákonné zástupce a svého zřizovatele.

V Rýmařově dne 14. 9. 2020
Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov